Chính phủ Pháp thúc đẩy một cơ quan quản lý tiền điện tử trên toàn EU

Đề xuất sẽ dẫn đến các quy định thống nhất cho tiền kỹ thuật số trên toàn EU.

Chính phủ Pháp đã đề xuất rằng Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu, hoặc ESMA, nên điều chỉnh hoạt động tiền tệ kỹ thuật số trên toàn Liên minh Châu Âu.

Nếu được ban hành, điều này sẽ thiết lập một cơ quan có thẩm quyền duy nhất đối với lĩnh vực tiền điện tử trên toàn khối giao dịch và sẽ tạo ra các quy định thống nhất trong toàn liên minh thông qua ESMA, theo đề xuất của cơ quan quản lý chứng khoán Pháp, Autorite des Marches Financiers hoặc AMF.

Đề xuất của AMF nêu rõ:

“Tương tự như vậy, việc cấp cho ESMA quyền giám sát trực tiếp các đợt chào bán công khai tài sản tiền điện tử ở EU (xem xét các tài liệu trắng) và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ tạo ra quy mô kinh tế rõ ràng cho tất cả các giám sát viên quốc gia và tập trung chuyên môn một cách hiệu quả , vì lợi ích chung của châu Âu ”.

Năm ngoái, các đề xuất đã được đưa ra về khuôn khổ quy định trên toàn EU cho các loại tiền kỹ thuật số. ESMA là một cơ quan quản lý tài chính có trụ sở tại Paris nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư ở EU, cải thiện hoạt động của thị trường tài chính và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Nếu đề xuất của AMF được thông qua, đề xuất này sẽ tận dụng kinh nghiệm mà ESMA có trong việc quản lý tiền kỹ thuật số và sẽ cung cấp sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh tiền kỹ thuật số hoạt động trên khắp EU.

Quy định các loại tiền kỹ thuật số đã trở thành một điểm thảo luận chính của các chính phủ trên toàn thế giới. Vào thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã triệu tập Nhóm công tác của Tổng thống về Thị trường Tài chính cùng với Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang để thảo luận về quy định của stablecoin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan